LEIEVILKÅR FOR LEIE HOS BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER

Bergen Internasjonale Kultursenter leier og disponerer deler av eiendommen Fensal, i Kong Oscars gate 15 i Bergen. 

Aktører som leier lokaler hos Kultursenteret defineres videre som «Leietaker». Bergen Internasjonale Kultursenter defineres videre som “Kultursenteret”.

1. HVEM KAN LEIE HOS OSS?

Kultursenteret ønsker at så mange aktører som mulig skal kunne avholde arrangementer og produksjoner i egen regi i våre lokaler, med spesielt fokus på det krysskulturelle og flerkulturelle. 

Kultursenteret leier fortrinnsvis ut lokalene til åpne kulturarrangementer, kurs, seminarer og konferanser. 

Medlemmer og andre aktører tilknyttet kultursenteret har prioritet foran eksterne leietakere. 

Medlemspris gjelder for inntil 2 større arrangementer pr. år, i regi av våre medlemmer, og prisen forutsetter at arrangementet er åpent for alle.  

Leiekontrakt må være signert i god tid før dato for leie av lokalet. 

Mandag til torsdag er ettermiddag/kveld forbeholdt faste aktiviteter på huset.

1.2 RESTRIKSJONER

Kultursenteret forbeholder seg retten til å avvise forespørsel om leie eller avlyse leieforhold under følgende forhold:

1.2.1 

Kultursenteret skal være en trygg og inkluderende arena for alle leietakere. På bakgrunn av dette avviser Kultursenteret aktører og arrangementer når vurderingen, av ulike grunner, er at sikkerheten til gjester, ansatte, andre leietakere på eiendommen og nabolaget ikke kan ivaretas, eller at gjennomføring av arrangementet medfører unødvendig eller urimelig ulempe for disse.

1.2.2 

Aktører som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap. 

1.2.3 

Arrangementet eller arrangøren representerer holdninger som ikke er forenlige med kultursenterets holdninger, og/eller at gjennomføring av arrangementet kan skade omdømmet til Bergen Internasjonale Kultursenter. 

1.2.4 

Organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser for hatefulle ytringer.

2. PUBLIKUMSKAPASITET

Storsal 2.etg                                                                                                                     

Maks 150 personer sittende publikum i kinooppsett uten bord

Maks 120 personer sittende publikum ved langbord, f.eks. v/middagsselskap     

Maks 200 personer stående publikum uten bord og stoler i sal f.eks. v/ konserter

Dansesal 4.etg

Maks 50 personer sittende i kinooppsett uten bord

Maks 30 personer sittende ved bord i konferanseoppsett

3. PRISER OG FAKTURERING

3.1

Priser inkluderer bruk av lydanlegg via styringspanel, frontlys på scenen, projektor og lerret i Storsal. For andre rom gjelder enkel tilkobling for lydanlegg, projektor og lerret.

3.2

Oppsett av ekstrautstyr som monitor og lignende, blir tillegg i pris og må avtales i god tid på forhånd.

3.3

Ved konserter og leie av miksepult og lydtekniker kommer et tillegg på kr 5.500,- (Gjelder opp til 10 timer. Per time over 10 timer, kr 550,-/time).

3.4

Vi tilbyr også utleie av full backline ved bruk av våre lydteknikere. Priser oppgis etter forespørsel.

3.5

Leietaker skal selv søke skjenkebevilling hos kommunen i god tid før arrangementet.

3.6

Totalbeløpet skal betales via faktura senest 14 dager før arrangementet med mindre annet er avtalt i kontrakt. Ved manglende innbetaling har Kultursenteret rett til å avlyse arrangementet uten ansvar for eventuelle økonomiske ulemper dette måtte medføre for kunde, gjester eller arrangementet som helhet.

4. ANKOMST

4.1

Nøkkelbrikke lånes ut etter avtale med daglig leder og lokalet blir inspisert før arrangementet, alternativt blir man møtt av vaktleder til avtalt tidspunkt arrangementsdagen.

4.2

Vaktleder og husets vakter er kultursenterets representanter under arrangementet, og leietakere skal rette seg etter instrukser fra disse.

4.3

Daglig leder, kulturkonsulent og medlemmer av styret har inspeksjonsrett til alle åpne arrangement. Daglig leder og kulturkonsulent har i tillegg inspeksjonsrett til alle lukkede arrangement.

5. LEIETAKERS ANSVAR

5.1

Lokalet skal kun brukes til avtalt formål og i avtalt tidsrom.

5.2

Leietaker plikter å følge gjeldende norske lover og regler.

5.3

Leietaker plikter å betale Tono-avgift eller tilsvarende, med mindre annet er avtalt med Kultursenteret.

5.4

Medbrakt alkohol, eller beholdere med ukjent flytende innhold hvor det er mistanke om alkohol, vil bli konfiskert uten at leietaker eller deres gjester har krav på å få dette tilbake.

5.6

Leietaker plikter å stille med en hovedansvarlig, som skal være til stede under hele arrangementet.

5.6.1

Kontaktinformasjon til hovedansvarlig skal gis til daglig leder, samt kultursenterets vakter.

5.6.2

Hovedansvarlig er ansvarlig for at arrangementet overholder gjeldende lover og regelverk, og skal kun forlate bygget etter godkjennelse fra vaktsjef.

 

5.6.3

Hovedansvarlig har ansvar for at søl, knust glass osv. i lokalet blir tørket opp og ryddet.

5.6.4

Hovedansvarlig plikter å ikke innta alkohol eller andre rusmidler før og under arrangementet.

5.7

Ved promotering og annonsering av arrangement på plakater og Internett må fullt navn på sted/venue benyttes:

Bergen Internasjonale Kultursenter

Kong Oscars gate 15.

Forkortelsen og navnet BIKS kan IKKE brukes i promotering etter utgangen av 2017. Kultursenteret fraskriver seg ansvar dersom dette fortsatt blir brukt av leietakere/arrangører.

6. ORDENSREGLER

6.1

Publikum skal være ute av lokalene innen kl 02:30 fredag og lørdag. Hverdager skal arrangementet være avsluttet senest kl 00:00, og publikum ute av lokalene innen kl 00:30. 

6.2

Lydnivå: Konserter og annen tilsvarende høy musikk må avsluttes senest kl 22:00 hverdager og kl 23:00 fredag og lørdag, med mindre annet er avtalt i kontrakten. Etter disse tidspunktene kan man spille lavere bakgrunnsmusikk.  

6.3

Salg og servering av alkohol kan kun foregå med godkjent skjenkebevilling, og bevillingen skal alltid ligge klar i baren for eventuell kontroll. Leietaker må selv søke bevilling fra kommunen. Personer som serverer alkohol og/eller utfører vakthold (inkludert brannvakter) skal ikke ha inntatt alkohol eller andre rusmidler. Leietaker plikter å sette seg grundig inn i gjeldende skjenkeregler i forkant av arrangementet.

6.4

Mindreårige skal ikke slippes inn i lokalet på kveldsarrangement for voksne. Daglig leder eller Vaktansvarlig kan i enkelttilfeller gi dispensasjon fra forbudet, og den mindreårige må i så fall være i følge med en verge godkjent av Kultursenteret. Vergeskjema må fylles ut og finnes på våre nettsider.

6.5

Skjenking til en åpenbart påvirket person er ikke tillatt.

6.6

Det er ikke tillatt å annonsere for alkohol. All alkohol skal serveres i enten vinglass eller plastglass til øl, ellers skal flasker/bokser åpnes før utlevering.

6.7

Rømningsveier må ikke blokkeres med stoler, bord, dekorasjoner eller lignende. Det er ikke tillatt å bruke brennbare materialer som dekorasjoner.

6.8

All bruk av røykmaskin, fyrverkeri, konfetti og levende lys er forbudt.

6.9

Plakatopphenging på kultursenteret er kun tillatt på påviste plasser. Det er ikke tillatt å henge plakater eller dekor med tape eller stiftemaskin på vegger, gardiner eller lignende. 

6.10

Det gjelder et generelt filmforbud på Kultursenterets fellesarealer. Ansatte, frivillige eller gjester kan ikke filmes uten deres eksplisitte samtykke. Filming under arrangement eller ved andre hendelser må godkjennes særskilt av Kultursenteret.

7. AVSLUTNING

7.1

Arrangementet og alt salg skal være avsluttet senest ved skjenkestopp 02.00. Publikum skal være ute av lokalene innen kl 02:30 fredag og lørdag. Hverdager skal arrangementet være avsluttet senest kl 00:00, og publikum ute av lokalene innen kl 00:30. 

7.2

Matservering skal avsluttes minimum en time for arrangementets slutt.

7.3

7.3.1

Alle glass, kaffekopper, tallerkener, bestikk, panner og øvrig kjøkkenutstyr skal vaskes og settes på plass i skap og skuffer, på samme sted det ble funnet. 

7.3.2

Oppvaskmaskinen skal skylles, tømmes og slåes av. 

7.3.3

Alle bord, benker og bardisker skal vaskes. 

7.3.4

Alle vinduer og dører skal være lukket og låst. 

7.3.5

Møbler stables i  egne traller inntil veggen. 

7.3.6

Gulvet kostes og søl tørkes opp. 

7.3.7

Søppel skal ryddes og kastes i søppeldunk i bossrommet. Det kan kastes maksimalt 2 søppelsekker, og hvis man har mer enn dette, må leietaker ta det med seg. 

7.3.8

Leietaker skal også ta med seg all pant og alt av glass/metall. 

7.3.9

Se punkt 8.5 for følger av å ikke opprettholde punktene 7.3.1-7.3.8

7.4

Når lokalet er ferdig ryddet skal leietaker kontakte vaktleder for godkjenning og låsing av lokalet. Ved mangelfull rydding kan vaktleder be leietaker om å rette opp i dette før lokalene blir godkjent. Forlater leietakeren lokalene uten godkjenning kan leietakeren bli fakturert gebyr for renhold i henhold til del 8 om sanksjoner pkt. 5.

Lokalene skal være ryddet og tømt innen en time etter arrangementets slutt,  eller etter skjenkestopp.

8. SANKSJONER & ERSTATNING

8.1

Kultursenteret kan fakturere leietaker et gebyr for brudd på leievilkårene, begrenset til kr. 15.000,-. Gebyret kommer i tillegg til erstatning for skade/tap som leietaker er ansvarlig for. 

8.2

Leietaker kan utestenges fra kultursenteret i inntil ett år.

8.3

Leietaker er fullt ut ansvarlig for alle skader og alle tap, direkte og indirekte, som kultursenteret skulle bli påført som følge av arrangementet. Kultursenteret bestemmer selv hvilke leverandører som skal stå for reparasjon eller være ansvarlig for innkjøp av erstatningsobjekt.

8.4

Punkt 1, 2 og 3 er ikke til hinder for at Kultursenteret kan velge å holde enkeltpersoner ansvarlig for skader og tap.

8.5

Om ikke lokalet er tilstrekkelig ryddet, eller Kultursenteret må stå for rydding og ekstra renhold av dette i etterkant av arrangementet, kan Kultursenteret fakturere leietaker for dette opp til kr 5.000,-.

9. PERSONVERN

9.1

Bergen Internasjonale Kultursenter lagrer kontaktinformasjon til leietaker og kontaktperson i forbindelse med arrangementet. Dette benyttes til oppfølging av arrangementet, og informasjonsarbeid i forbindelse med bruk av lokalene på Bergen Internasjonale Kultursenter. Leietaker samtykker til dette ved å godta vilkårene for leie av lokaler på Bergen Internasjonale Kultursenter.

9.2

Leietaker og kontaktperson kan når som helst trekke tilbake samtykket og få informasjonen fjernet ved å sende henvendelse til post@bergeninternasjonalekultursenter.no

10. AVBESTILLINGS- OG ENDRINGSVILKÅR

10.1

Avbestilling innen 1 måned før bekreftet arrangement: kostnadsfritt

10.2

Avbestilling inntil 14 dager før bekreftet arrangement: halv leie faktureres

10.3

Avbestilling mindre enn 14 dager før arrangement: hele leien faktureres

10.4

Behov for tekniske tjenester kan medføre ekstra leiekostnad. Vi kan ikke garantere at utstyr som må leies inn kan anskaffes på kort varsel. 

10.5

Kontakt post@bergeninternasjonalekultursenter.no for avbestilling eller endringer.

11. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER SITT REDAKSJONELLE ANSVAR

Kultursenteret vil til enhver tid gjøre redaksjonelle vurderinger når det gjelder potensielle leietakere og deres program. Norsk lov setter noen begrensninger på ytringer som leietakere forplikter seg til å overholde. Se Lov om straff (Straffeloven) og Lov om skadeerstatning (Skadeerstatningsloven) på lovdata.no .

12. BRANNINSTRUKS FOR LEIETAKER

12.1

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveier. Oversiktsplan over rømningsveier finnes på vegger i alle rom for publikum.

12.2

Den som oppdager brann:

12.2.1

Varsler våre vakter og ved manuell brannmelder.

12.2.3

Forsøker å slukke eller hindre at brannen sprer seg, dersom du ikke utsetter deg selv for fare.

12.2.4

Kontrollerer at branndører i området er lukket.

12.3

De som ikke er involvert i brannslukking eller har andre oppgaver når alarmen går, hjelper til med å roe ned publikum, vise dem rømningsveier og lose/hjelpe dem til samlingsplassen.

12.4

Samlingsplassen for Bergen Internasjonale Kultursenter og Fensal er på Øvre Korskirkeallmenning.

 

 

 

Leievilkår sist vedtatt av styret 4.juni 2024